Vishnu Sahasranamam Lyrics | Devotional Songs

Vishnu Sahasranamam Lyrics

         

Vishnu Sahasranāma Lyrics is a Sanskrit hymn that contains a list of 1,000 names of Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It is one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranāma as found in the Anushasana Parva of the epic Mahabharata.

Lord Vishnu is one of the most significant gods in the Hindu religion. Along with Lord Shiva and Lord Brahma, He is part of the Trimurti concept of Hinduism. Lord Vishnu is the preserver and the protector of the universe while Lord Shiva and Lord Brahma are the destructors and the creator of the universe respectively.

Vishnu Sahasranamam Lyrics In English

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum
Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth
Sarva Vignopa Shanthayé

Vyasam Vashita Naptharam
Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandé
Shukathãthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya
Vyasroopaya Vishanavé
Namovai Brahmanidhayé
Vãsishtaya Namonamaha

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya
Paramathmané
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé
Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma
Samsara Bandhanãth
Vimuchyathé Namas Thasmai
Vishnavé Prabha Vishanvé
Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé

Shree Vaisham Pãyana Uvacha
Shruthvã Dharmãna Séshéna
Pãvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam
Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimékam Daivatham Loke Kim
Vápyekam Parãyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda
Prapnuyur Mãnavã Shubam

Go Dharma Sarva Dharmãnam
Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathé Janthur
Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshmã Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam
Antham Purushothamam
Sthuvan Nãma Sahasréna
Purusha Saththo Thithaha

Thameva Chãr Chayanth Nithyam
Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha
Yajamãnas Thamevacha 10

Anãdhinidhanam Vishnum Sarva
Lokamahesvaram
Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam
Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam
Lokãnãm Keerthivardhanam
Lokanãtham Mahath Bhootham
Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi
Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyã Pundari Kãksham
Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam
Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma
Paramam Ya Parãyanam

Pavithrãm Pavithram Yo
Mangalãnãncha Mangalam
Daivatham Dévathãnãncha
Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15

Yatha Sarvãni Bhoothãni
Bhavanthyãdhi Yugãgamé
Yasmimscha Pralayam Yãnthi
Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya
Jagan-Nãdhasya Bhoopathé
Vishnor Nama Sahasrm Mé
Srunu Pãpa Bhayãpaham

Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni
Mahãthmanaha
Rushibhi Parigeerthãni Thãni
Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya
Védhavyãso Mahãmunihi
Chchando-Nushtup Thadha
Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

Amruthãm Soothbhavo Bheejam
Shakthir Dhévaki Nandhanaha
Thrisãmã Hrudhayam Thasya
Shãnthyarthé Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahãvishnum
Prabhavishum Mahéswaram
Anaika Roopa Dhaithyãntham
Namãmi Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma
Sthothra Mahãmanthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
a***htup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã
Amruthãm Shoothbavo Bãnurithi Beejam

Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi
Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam
Shãrngadhanva Gadhãdhara Ithyasthram
Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram
Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham
Aanandam Parbrahméthi Yonihi
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhyãnam

Sri Mahavishnup Preethyarthe
Sahasra Nama Japé Viniyogaha

Dhyãnam

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi
Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm
Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair
Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair
Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina
Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir
Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré
Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi
Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam
Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe Tham
Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthãkãram Bhujagasayanam
Padhmanabham Surésam
Vishwãdhãram Gaganasadhrusham
Mégavarnam Subhangam

Lakshmi Kãntham Kamalanayanam
Yogihrudhyãna Gamyam
Vandhé Vishnum Bavabayaharm
Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari Kayadaksham
Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam
Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya
Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam
Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam
Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Héma
Simhasano Parihi
Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha
Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum
Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam
Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro
Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth Bhoothabruth
Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma
Cha Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi
Kshetrgno Ksharo Évacha

Yogo Yoga Vitham Nétha
Prdhãna Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman
Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur
Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha
Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya
Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath
Dhathu Ruthmaha 5

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho
Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha
Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno
Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthãma
Pavithrm Manglam Param

Eashana Prãnadha Prano Jyeshta
Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho
Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi
Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Durãdarsha
Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma
Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha
Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas
Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma
Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya
Samãthmã Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho
Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur
Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur
Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur
Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango
Vedãngo Vedvith Kavihi

Lokã Dhyakshas Surdhyaksho
Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur Vyuhachathur
Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha
Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva
Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur
Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo
Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi
Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahãmãyo
Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo
Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã
Mahã-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha
Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo
Govindo Gvindãm Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas
Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapã
Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk
Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shãsthã
Vishruthãtmã Surarihã

Gurur Gurthamo Thama
Sathyas Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi
Vãchaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman
Nyãyo Néthã Sameeranaha
Sahasra Murthã Vishvãtmã
Sahas-Rãkshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma
Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo
Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanãthma Vishwasruk
Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur
Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista
Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa
Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur
Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamãnaksha
Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi
Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas
Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara
Prakãshatmã Pratãpanaha
Ruddhas Spashtã-Ksharo
Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30

Amruthãm Shudh Bhavo
Bhanu Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu
Sathya Dharma Parãkramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha
Pavana Pãvano Nalaha
Kamahã Kamakruth Kantha
Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho
Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha Roopashcha
Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistéshta
Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha
Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha
Prãnatho Vasuvanujaha
Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha
Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro Duryo
Varado Vau Vãhanaha
Vaasudevo Bruhath Banur Adi
Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura
Shurir Janéswaraha
Anukoola Shathãvartha Padmi
Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha
Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro Vruthathma
Mahãksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema
Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Lakshañyo
Lakshmivãn Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Héthur
Damodara Sahaha
Maheetharo Mahãbhogo
Vegavãnami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Déva
Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam Kãranam Kartha
Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana
Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha Dushta
Pushta Subhekshanaha

Ramo Virãmo Viratho Margo
Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimathãm Sreshto
Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prãna
Prãnadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno
Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala
Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho
Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu
Pramãnam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho
Mahãbhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthãvishtobua
Dharmayubo Mahãmakaha
Nakshathra Némir Nakshthri
Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu
Sathram Sathãngkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma
Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma
Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho
Virabãhur Vithãranaha

Swãpna Swavasho Vyãpi
Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee
Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth
Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur
Vidhãta Krutha Lakshanaha

Gapasthinémi Sathvastha
Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho
Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopthã
Gnãnkamya Purãthanaha
Sharira Bhoothabruth Bhokthã
Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma
Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando
Dãrshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayithã-Sakshi
Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa
Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo
Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya
Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya
Kritagño Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho
Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Mãha Varãho Govinda
Sushenah Kanakã-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano
Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha

Vedha Swaango Jith Krishno
Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha
Pushkaraaksho Mahamanãha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi
Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya
Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur
Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso
Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah
Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho
Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashtã
k**udhah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha
Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta
Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vakshã Sreevasha
Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah
Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah
Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando
Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidhéyaatma
Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha
Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir
Vishoka Shoka Naashanaha

Archishmã-Narchita k**bho
Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno
Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir
Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava
Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee
Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro
Anando Dhanan Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma
Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi
Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarmã
Mahãtejã Mahoragaha
Maha-Krathur Mahãyajva
Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram
Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayithã Punya Punya
Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro
Vasurédhã Vasupradhaha
Vasupradho Vãsudevo Vasur
Vasumanã-Havihi

Satgati Sathkriti Satta
Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta
Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhootãvaso Vãsudevo
Sarvãsu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto
Durdharo-Dhãparãjitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir
Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta
Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim
Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho
Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango
Varãngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo
Drutãshee Rachalas Chalaha

Amãni Mãndho Manyo
Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya
Satya Medha Dharã-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara
Sarva-Shastra-Brudãm Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro
Naika Shrungo Gadhã-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu
Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava
Chturveda Videkapãt

Samãvarto Nivruttãtma
Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo
Durãvãso Durãrihã
Shubaango Lokasãranga
Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahãkarmã
Krutakarmã Krutãgamaha

Uthbhava Sundara Sundho
Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi
Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya
Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahãhrudho Mahãkartho
Mahãbhootho Mahãnidhihi

k**udha Kundhara Kundha
Parjanya Pãvano Nilaha
Amrutãsho Mrutavapu
Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha
Shatrujit Shatrutãpanaha
Nyakrodho Dumbaro
Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva
Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo
Bhaya-Krut Bhayanãshanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo
Guna Brun Nir-Guno-Mahãn
Adhruta Svadruta Svãsya
Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bhãrabrut Kathitho Yogi
Yogeesha Sarva-Kãmadhaha
Ashrama Shramana Kshãma
Suparno Vãyu Vãhanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho
Dando Damayitã Damaha
Aparãjita Sarvashaho Niyanthã
Niyamo Yamaha

Satvavaãn Sãtvika Satyã
Satyã Dharma Pãrayanaha
Abhipr Ãya Priyãr Horha
Priyakrit Preetivardhanaha

Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir
Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savithã
Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha
Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhãmasrshi
Lokhadhistana-Madhbutaha 95

Sanãt Sanãt-Anamah
Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti
Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri
Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhãtika Shabtasaha
Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho
Dakshinaha Kshminãm Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya
Punya-Shravana Keertanaha

Uttãrano Dushkruthihã Punyo
Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho
Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer
Jithamanyur Bayãpahaha
Chathurasro Gabheerãthma
Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100

Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi
Suviro Ruchirãngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo
Bhima Parãkramaha

Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa
Hãsa Prajã-Garaha
Urdhvaga Satpatã Chãra
Prãnadha Pranava Pranaha

Pramãnam Prãna Nilaya
Prãnabrut Prãna Jivanaha
Tatvam Tatva Videkãtma
Janma Mrutyu Jarãthigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra
Savita Prapitãmahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo
Yagna Vãhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee
Yagñabhug Yagña Sãdhanaha
Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya
Manna-Mannãdha Evacha

Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna
Sãmagãyanaha
Devaki Nandhana Shruastã
Kshideesha Pãpa Nãshanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri
Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya
Sarva Prharanãyudhaha

Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya
Keshavasya Mahãtmanaha
Nãmnãm Sahasram Divyãnãm
Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyã Nityam
Yaschabhi Parikeertayéth
Nãshubam Prapnuyath Kimchit
Somutréha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhrãmana-Syãt
Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syãt
Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma
Marthaarthi Charthmãpnuyath
Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti
Chãpnuyãt Prajãm

Bhaktimãn Ya Sathodhdãya
Shuchi-Sthagahamãnasaha
Sahasram Vãsudevasya
Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam
Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha
Achalãm Shriya Mãpnoti
Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitãpnoti
Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutimãn
Bala Roopa Gunãnvitaha

Rogãrto Muchyate Rogãth
Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth
Bhayãn Muchyeta Bheethasthu
Muchyetãpana Ãpataha

Durgãn-Yadhitharat-Yãshu
Purusha Purushotamam
Stuvan Nãma Sahasrena
Nityam Bhakti Samanvitaha

Vãsudevãshrayo Martyo
Vãsudeva Parayanaha
Sarva Pãpa Vishuddhãtma
Yãdhi Brahma Sanãthanam 10

Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham
Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi
Bhayam Naivo Pajãyathe

Imam Sthava-Madheeyana
Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetãtma Sukha Kshanti
Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Mãtsaryam
Na Lobho Nãshubhã Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyãnãm
Bhaktãnam Purushottame

Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã
Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vãsudevasya Veeryena
Vidrutãni Mahãtmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam
Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasé Varthathétham
Krushnasya Sasarãsaram 15

Indhriyãni Mano Buddhi
Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vãsudevãtmakãn Yãhoohu
Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvãkamãna Mãchãra
Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo
Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo
Mahabhootani Dhatavaha
Jangamã Jangamam
Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam
Vidhya Shilpãdhi Karmacha
Vedha Shaastrãni Vigyãna
Metat Sarvam Janãrdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam
Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma
Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho V
ishnor Vyãsena Keertidam
Padéthya Ichchét Purusha
Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam
Jagadha Prabhu Vãpuyayam
Bhajanthiye Pushkarãksham
Nadheyãnti Parãbhavam

Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishãlãksha
Padmanãbha Surottama
Bhaktãnãm Anuraktãnãm
Trãtã Bhava Janãrdhana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nãma Shahasrena
Shtotu Michathi Pãndava
Sohamékena Slokena Stuta
Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya
Om Nama Ithi

Vyãsa Uvãcha
Vãsanaadh Vãsudevasya
Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi
Vasudeva Namosthuthe
Sri Vãsudeva Namosthutha
Om Nama Ithi 25

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor
Nãma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam
Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerãma Rãma Rãméthi
Ramé Rãme Manoramé
Sahasra Nãma Thattulyam
Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthãya Sahasra
Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave
Sahasra Nãmne Purushãya
Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam
Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra
Pãrtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva
Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantomã
Yejanã Paryu Pãsathe
Tesham Nityabhiyuktãnãm
Yogakshemam Vahãmyaham 30

Paritranaya Sadhunam Vinãshãya
Cha Dhushkrutãm
Dharma Samsathãpanãrthãya
Sambhavãmi Yuge Yuge

Artã Vishannã s***hilãscha Bheethã
Koreshu Cha Vyathishu Vartamãnãhã
Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram
Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kãyena Vãchã Manasendriyerva
Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Narãyanãyetu Samarpayãmi.


Vishnu Sahasranamam Lyrics Video


Some Questions Related To Vishnu Sahasranamam Lyrics

What is the benefit of Vishnu Sahasranamam?
Reciting the Vishnu Sahasranama quiets down your psyche and hones your concentration throughout everyday life. Perusing each name of Lord Vishnu assists you with boosting your inward energies which further builds your core interest. This assists you with ruminating better.

Who wrote Sri Vishnu Sahasranamam?
Vishnu Sahasranama is another work of art from Sage Vyasa, a remarkable Sanskrit researcher and creator of numerous ageless works of art like Mahabharata, Bhagavad Gita, Puranas, and different Stotras.

Who gave Vishnu Sahasranamam?
Krishna told Bhisma that he would live for another fifty-six days during which he could impart his knowledge to Yudhishtra. Yudhishtra praised Krishna and this we know as the Vishnu Sahasranamam. Lord Krishna was the first hearer of this.

Which Sahasranamam is best?
The most popular rendition is from Book 13 of the Mahabharata. Lalita sahasranama, is a Shaktism stotra. This Devi-related work is found in the Brahmāṇḍa Purāṇa. Ganesha sahasranama, is a Ganeshism stotra.